Selecteer een pagina

Het bouwen van wind- en zonneparken kost tijd en vergt een aanzienlijke investering. Het is daarom van groot belang een deskundige constructiemanager in te schakelen. De constructiemanager zorgt ervoor dat de constructie binnen de tijdsplanning en binnen het budget blijft, waarbij hij/zij tevens de kwaliteit en veiligheidsstandaarden waarborgt. In dit artikel delen wij een paar punten waar een constructiemanager rekening mee moet houden.

Voor de constructie: planning
Een goede planning is cruciaal om een project tot een succes te brengen, met name omdat tijdens de bouw meerdere partijen afhankelijk zijn van elkaars voortgang en planning. De eerste stap voor een constructiemanager is dan ook het maken van een Project Management Plan, een formeel document dat als leidraad dient voor de gehele constructie. In dit document staat onder andere de scope van het project, het budget en uiteraard de tijdsplanning. Naast het Project Management Plan (PMP) zijn er meerdere documenten die in de planningsfase gemaakt worden, zoals:

 • Work Breakdown Structure (WBS); dit document biedt de constructiemanager een hiërarchische structuur waarin concrete deelresultaten/ producten van het project worden duidelijk gemaakt.
 • Risk Management Plan; hierin worden alle risico’s weergegeven die voor kunnen komen tijdens de constructie van het project voor alle betrokken partijen. Om dit document te kunnen maken moeten alle risico factoren geïdentificeerd, geanalyseerd en vervolgens gekwalificeerd worden. Kwalificatie vindt plaats op basis van de mogelijke impact dat het risico op het project kan hebben.

Werk voorbereiding
Gestart wordt met de voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de veiligheid op de site en afstemming met wettelijke HSEQ regelgeving. Hier valt bijvoorbeeld onder:

 • Voeren van besprekingen met de lokale autoriteiten en andere project stakeholders (grondeigenaren/operators etc.)
 • Afstemmen van de site regels met de vergunningverstrekker en lokale autoriteiten.
 • Implementatie van de waarschuwingsborden voor de bouw
 • Afspraken over het gebruik en eventuele afzetting van de openbare weg(en).
 • Besprekingen met derden en gemeentelijke handhaving

Een goede relatie met belanghebbenden is cruciaal. Wij adviseren daarom een projectmanager aan te stellen die zo veel mogelijk de locatie bezoekt, dus ook voorafgaand aan de bouw. Indien er problemen zijn met een van de stakeholders dient de projectmanager zo snel mogelijk op de hoogte te worden gesteld om conflicten te voorkomen. Greensolver adviseert een aanwezigheid van 3-4 dagen per week gedurende deze fase.

Als de constructie is begonnen

Wanneer de constructie is begonnen, is een wekelijkse monitoring van het bouwproces essentieel en moet minimaal uit het volgende bestaan:

 1. Regelmatige aanwezigheid op de bouwsite.
 2. PMP follow-up en controles; de PMP is het handboek van het project, een wekelijkse controle is noodzakelijk om te zien of alle deadlines gehaald worden of, indien nodig, welke maatregelen genomen moeten worden indien de geplande deadline niet gehaald lijkt te worden.
 3. Wind- of zonproject documentatie follow-up.
 4. Facturatie: budgetmanagement is cruciaal bij het opbouwen van een zonne- of windpark en door het accuraat te beheren, kan overschrijding van het budget worden vermeden of op geanticipeerd.

De voortgang wordt gerapporteerd in maandrapporten, daarin wordt onder andere het volgende gerapporteerd:

 • Het budget; schema, stappen en overzicht
 • Een update van de risicoanalyses
 • Een juridisch en financieel overzicht

Eventuele afwijkingen van het PMP, die de planning of het budget kunnen beïnvloeden, moeten zo spoedig mogelijk worden voorgelegd aan betrokken partijen.

Bij het kiezen van een projectmanager adviseren wij niet alleen te kijken naar de vaardigheden in het bouwen van een zon- of windpark, maar met name naar de projectmanagement vaardigheden zoals: communicatie, het halen van deadlines, het managen van budget en het in achtnemen van wet- en regelgeving. In aanvulling daarop adviseren wij, wanneer u een projectmanager inhuurt goed te kijken wat wel en niet binnen de scope van de projectmanager valt om verassingen/ teleurstellingen achteraf te voorkomen.

Als constructie experts kunnen we met trots zeggen dat Greensolver bovengenoemde punten altijd strikt in acht neemt. Zoals altijd staan we voor u klaar als u vragen heeft met betrekking tot de constructie van uw wind- of zonneproject.

Contact us

Share This